ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Στην ………. σήμερα την ……… 2019 μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων:
Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «CONCEPTINOV LIMITED» (και το
διακριτικό τίτλο «RETAILABS»), η οποία εδρεύει στη Λάρνακα της Κύπρου, επί της
οδού Γρίβα Διγενή αρ. 81 (Μέγαρο Μαρίνου), όπως εκπροσωπείται νομίμως, η οποία θα
αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας ως «ΠΑΡΟΧΟΣ»
και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία «XXX», που εδρεύει στο Δήμο επί της
οδού XXX, με ΑΦΜ XXX και αρμόδια Δ.Ο.Υ. τη XXX, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα
για την υπογραφή της παρούσης από τον κ.XXX, Διευθύνοντα Σύμβουλο και νόμιμο
εκπρόσωπό της και θα αποκαλείται χάριν συντομίας «ΠΕΛΑΤΗΣ», συνεφωνήθησαν,
συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα κατωτέρω:
ΆΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών
διενέργειας λιανικών συναλλαγών στο κατάστημα του ΠΕΛΑΤΗ μέσω διάθεσης της
διαδικτυακής πλατφόρμας-ειδικής εφαρμογής «FutureProofRetail» από τον ΠΑΡΟΧΟ,
ο οποίος αποτελεί για τις χώρες της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ιταλίας, της Τουρκίας,
του Ισραήλ, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Ουκρανίας, της Πολωνίας και της
Σερβίας, τον εγκεκριμένο προωθητή και μεταπωλητή συνδρομητικών αδειών χρήσης της
ειδικής εφαρμογής (mobile app) «FutureProof Retail», δυνάμει της από 04-04-2019
σύμβασης παροχής υπηρεσιών που έχει συνάψει με την αμερικανική εταιρεία
«Express CheckOut LLC». Συγκεκριμένα, ο ΠΑΡΟΧΟΣ παρέχει τη δυνατότητα στον

2
ΠΕΛΑΤΗ να διενεργεί συναλλαγές και αγοραπωλησίες δια της χρήσεως ειδικής
εφαρμογής, η οποία είναι προσβάσιμη χωρίς κόστος για κάθε υποψήφιο καταναλωτή. Ο
καταναλωτής , δια της χρήσεως κινητού τηλεφώνου ή οποιασδήποτε άλλης
ηλεκτρονικής συσκευής εξοπλισμένης με την ανωτέρω ειδική εφαρμογή θα είναι, μεταξύ
άλλων, σε θέση να συνδέεται με ειδικό διαδικτυακό ιστότοπο και μέσω «Σύννεφου»
CLOUD , να εξετάζει τις –τιμές –συστατικά ιδιότητες-ημερομηνίες λήξης –προέλευση-
υγειονομικές προειδοποιήσεις ,συγκεκριμένων πωλούμενων προϊόντων ακόμη και
υπηρεσιών, να προβαίνει σε καταβολές του αντιτίμου αγοράς τους, να αποκτά πρόσβαση
σε αυτόματα μηχανήματα αποδέσμευσης προϊόντων, και να εκτελεί τις συναλλαγές του
ταχύτατα εντός του καταστήματος χωρίς να εξυπηρετηθεί από υπαλλήλους του
ΠΕΛΑΤΗ,
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ και ο ΠΕΛΑΤΗΣ δύναται να λαμβάνει σημαντικό όγκο
επώνυμης&ανωνυμοποιημένης πληροφορίας της καταναλωτικής συμπεριφοράς
καταναλωτών ή υποψηφίων καταναλωτών, πάντοτε με τη συναίνεση του καταναλωτή
στο πλαίσιο ισχύος του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 (GDPR) για δική του χρήση
σε διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες ΠΕΛΑΤΗ η και τρίτων, με την συναίνεση
του ΠΕΛΑΤΗ.
ΆΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ –
ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Η διάρκεια ισχύος της παρούσης σύμβασης συμφωνείται ετήσια, αρχής γενομένης την 1 η
Οκτωβρίου 2019, λήγουσα την 30 η Σεπτεμβρίου 2020.
Κατά την ημερομηνία λήξης της συμβατικής διάρκειάς της, η παρούσα ανανεώνεται
αυτόματα και καθίσταται αορίστου χρόνου.
Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να ζητήσουν τη μη ανανέωσή της παρούσης διά
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αποστέλλεται στο αντισυμβαλλόμενο
μέρος τριάντα ημέρες πριν τη συμβατική λήξη της.

3
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός 60 ημερών από
την υπογραφή της παρούσας.
ΆΡΘΡΟ 3: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ προσφέρει στον ΠΕΛΑΤΗ δικαίωμα πρόσβασης σε ηλεκτρονικό σύστημα
διενέργειας συναλλαγών δια της χρήσης ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (Mobile App)
όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της παρούσας
σύμβασης ο ΠΑΡΟΧΟΣ παρέχει υπηρεσίες:
Εγγραφής – σύνδεσης του ΠΕΛΑΤΗ σε ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα «Σύννεφου»
CLOUD,συντήρηση, αναβάθμιση. ενημέρωση, βασική διαδικτυακή ασφάλεια των
απαιτούμενων για την εκτέλεση της παρούσης ηλεκτρονικών συστημάτων του
ΠΕΛΑΤΗ, καθώς και του λειτουργούντος λογισμικού, υπηρεσίες προβολής και
διαφήμισης σε διαφημιστικό χώρο της ηλεκτρονικής εφαρμογής κατά το χρόνο
ενεργοποίησης ή απενεργοποίησής της και κατά τη διάρκεια των αγορών.
Συνδρομές και τέλη εγγραφής.
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ παρέχει τεχνολογικές υπηρεσίες διενέργειας λιανικών συναλλαγών , όπως
αυτές καθορίζονται σε ειδική Φόρμα Παραγγελίας, η οποία επισυνάπτεται στην
παρούσα έγγραφη συμφωνία και αποτελεί ενιαίο κείμενο με αυτήν. Αν δεν ορίζεται
διαφορετικά στη Φόρμα Παραγγελίας και στο άρθρο 2 της παρούσης, οι όροι της
συνδρομής-σύμβασης συμφωνείται να έχουν διάρκεια ενός (1) μηνός (από
ημερολογιακό σε ημερολογιακό μήνα) , η οποία ανανεώνεται αυτομάτως για κάθε
επόμενο μήνα και μέχρι κάθε συμβαλλόμενο μέρος να ειδοποιήσει το άλλο ότι δεν
επιθυμεί πλέον την περαιτέρω αυτόματη ανανέωση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες
πριν από το τέλος της αντίστοιχης περιόδου συνδρομής. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
μπορεί να αυξάνονται , εφόσον ζητηθεί, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια
της περιόδου της τρέχουσας τιμολόγησης. Υπηρεσίες μπορούν επίσης να ακυρωθούν,
όμως μόνο στο τέλος της περιόδου κάθε συνδρομής. Οι προστεθείσες υπηρεσίες
χρεώνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου μίας εβδομάδας (π.χ. εάν ενεργοποιηθούν

4
υπηρεσίες τη 10 η ημερολογιακή ημέρα ενός μήνα, θα γίνει χρέωση για χρήση των
υπηρεσιών αυτών για τρείς εβδομάδες του μήνα ισχύος της συνδρομής).
Επίσης, θα χρεώνεται εφάπαξ τέλος-τίμημα εγκατάστασης καθώς και μηνιαίο τέλος
φιλοξενίας (hosting), συντήρησης-αναβάθμισης(upgrades),ενημέρωσης(updates)-
μηχανοργάνωσης με βασική διαδικτυακή ασφάλεια συναλλαγών και πληροφοριών,
αναλογα με όγκο δεδομένων και κινήσεων όπως περιγράφεται σε ειδική φόρμα
παραγγελίας. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ μπορεί να αποδέχεται ή να απορρίπτει την οποιαδήποτε
Φόρμα Παραγγελίας κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.
Λεπτομέρειες Υπηρεσιών (Documentation).
Οδηγίες χρήσης και πολιτικές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως αυτές
επικαιροποιούνται κατά διαστήματα από τον ΠΑΡΟΧΟ, είναι πάντα προσβάσιμες μέσω
του ιστότοπου help.futureproofretail.com (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ή
μέσω της προσβάσιμης σε όλους ειδικής εφαρμογής (Mobile App)
FutureProofRetail. O ΠΑΡΟΧΟΣ επιτρέπει-εξουσιοδοτεί τον ΠΕΛΑΤΗ να
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες όπως εύλογα περιγράφονται κατά τα άνω στον τομέα
(Documentation) Λεπτομέρειες Υπηρεσιών. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΝΑΙ
Εφαρμογές και Χρήστες.
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ προσφέρει υπηρεσίες σε τελικούς χρήστες – καταναλωτές είτε μέσω μίας
ενιαίας ειδικής εφαρμογής, που επιτρέπει να διενεργούνται συναλλαγές τόσο στο
κατάστημα του ΠΕΛΑΤΗ όσο και σε καταστήματα ετέρων εμπόρων (Universal App),
είτε μέσω εφαρμογής ειδικά σχεδιασμένης, ώστε να επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να
διενεργούν συναλλαγές μόνο στο κατάστημα συγκεκριμένου ΠΕΛΑΤΗ (White Label
App). Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να επιλέξει να ενεργοποιήσει είτε το Universal App είτε
τοWhite Label App καθώς και να προβαίνει σε εναλλαγή τους υπό την επιφύλαξη της
ειδικής τιμολόγησης και των ειδικότερων όρων που ισχύουν για κάθε μία από αυτές.

5
Τελικός χρήστης (End user) είναι ο καταναλωτής – εξουσιοδοτημένος από τον ΠΕΛΑΤΗ
ή από τον ΠΑΡΟΧΟ, χρήστης της ειδικής εφαρμογής FutureProofRetail, οποίος
διενεργεί συναλλαγές στο κατάστημα του ΠΕΛΑΤΗ.
Διαχειριστής Χρήστης (Admin User) είναι ο ατομικά εξουσιοδοτημένος από τον
ΠΕΛΑΤΗ προστηθείς υπάλληλός του, ο οποίος έχει εντολή να διαχειρίζεται το
ηλεκτρονικό σύστημα, που παρέχεται από τον ΠΕΛΑΤΗ. Στους διαχειριστές-χρήστες
(Admin Users) περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι, οι σύμβουλοι, οι
υπάλληλοι καθώς και τρίτοι ειδικώς εξουσιοδοτημένοι προς τούτο. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι
υπεύθυνος για συμμόρφωση των διαχειριστών-χρηστών (Admin Users) με την παρούσα
συμφωνία, τη/τις φόρμα/ες παραγγελίας και τις λεπτομέρειες υπηρεσιών
(Documentation).
Universal App και Χρήστες.
Oι τελικοί χρήστες του Universal App λαμβάνουν άδεια να το χρησιμοποιήσουν
μόνο από τον ΠΑΡΟΧΟ, ο οποίος παρέχει τεχνική υποστήριξη στον τελικό χρήστη-
καταναλωτή, εξαιρουμένων των θεμάτων που σχετίζονται με τον ΠΕΛΑΤΗ, όπως
περιγράφεται στις λεπτομέρειες υπηρεσιών(Documentation). Εάν η παρούσα συμφωνία
τερματιστεί, ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα αφαιρέσει από το Universal App τα χαρακτηριστικά που
αφορούν τον ΠΕΛΑΤΗ και απαιτούν συντονισμό μαζί του, όπως είναι η ολοκλήρωση
αγοράς χωρίς αναμονή στη γραμμή (ουρά). Η εγγραφή του τελικού χρήστη και τα
δεδομένα χρήσης των υπηρεσιών που προκύπτουν από το Universal App αποτελούν
δεδομένα του ΠΑΡΟΧΟΥ (όπως ορίζονται παρακάτω). Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να
συναλλάσσεται και να χορηγεί άδεια χρήσης της εφαρμογής Universal Appσε
περισσότερους από έναν πελάτες-επιχειρηματίες, ακόμη κι αν μοιράζονται την ίδια
εμπορική τοποθεσία με τον ΠΕΛΑΤΗ.
Τελικοί Χρήστες εφαρμογής White Label App.
Οι τελικοί χρήστες της εφαρμογής White Label App αδειοδοτούνται να χρησιμοποιούν
την εν λόγω εφαρμογή από τον ΠΕΛΑΤΗ.Ο ΠΕΛΑΤΗΣ παρέχει τεχνική υποστήριξη

6
στον τελικό χρήστη -εξαιρουμένων των δυσλειτουργιών, που σχετίζονται με ελαττώματα
της εφαρμογής- όπως περιγράφoνται στις λεπτομέρειες υπηρεσιών
(Documentation). Εάν η παρούσα συμφωνία τερματιστεί, ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα αδειοδοτήσει
τον ΠΕΛΑΤΗ είτε να παροπλίσει την εφαρμογή , είτε να αναπτύξει μία καινούρια
εφαρμογή, εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιθυμεί να μετακινήσει τον τελικό της χρήστη σε μία νέα
πλατφόρμα. Η εγγραφή του τελικού χρήστη και τα δεδομένα χρήσης των υπηρεσιών που
προκύπτουν από την εφαρμογή White Label App αποτελούν δεδομένα του ΠΑΡΟΧΟΥ
και του ΠΕΛΑΤΗ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου χρήσης της εφαρμογής, ο ΠΑΡΟΧΟΣ
δύναται να χρησιμοποιήσει το αρχείο καταναλωτών που προκύπτουν από εγγραφή
καταναλωτή με την χρήση του APP , να έλθει σε επαφή με τους τελικούς χρήστες της
εφαρμογής Universal η White Label App, πάντοτε με τη συναίνεση του καταναλωτή
στο πλαίσιο ισχύος του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 (GDPR) .
Στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας White Label App, o ΠΕΛΑΤΗΣ μοιράζεται,
κατόπιν ειδικότερης συμφωνίας με τον ΠΑΡΟΧΟ, τα έσοδα εκ της διαφήμισης, της
προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων και της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, που
εκτελούνται κατά την έναρξη και τη διακοπή της λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής
(Mobile App) καθώς και κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σε αυτήν. Στην περίπτωση
που δεν υπογραφεί ειδικότερη συμφωνία, τα έσοδα εκ της διαφήμισης μοιράζονται ως
εξής: 80% των εσόδων ανήκουν στον ΠΑΡΟΧΟ και 20% ανήκουν στον ΠΕΛΑΤΗ. O
ΠΕΛΑΤΗΣ δικαιούται να χρησιμοποιεί το διαφημιστικό χώρο και χρόνο της ανωτέρω
εφαρμογής για την κάλυψη ιδίων αναγκών διαφήμισης υπό την προϋπόθεση
ικανοποίησης των απαιτήσεων του ΠΑΡΟΧΟΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
5.4 της παρούσης. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση του διαφημιστικού χώρου και
χρόνου συμφωνείται δια της παρούσης να ασκείται αποκλειστικά από τον ΠΑΡΟΧΟ.
Non-FPR Applications.
Οι εφαρμογές Non-FPR (Non-FutureProofRetail) είναι οποιεσδήποτε διαδικτυακές,
συνδεδεμένες η εκτός σύνδεσης διαδικτύου ή άλλου λογισμικού εφαρμογές ή πηγές

7

δεδομένων που δεν παρέχονται από τον ΠΑΡΟΧΟ και οι οποίες θα πρέπει
διαλειτουργούν-συντονίζονται με τις παρεχόμενες από τον ΠΑΡΟΧΟ υπηρεσίες ώστε ο
ΠΑΡΟΧΟΣ να δύναται να προσφέρει ποιοτικές και αποτελεσματικές διαφημιστικές η
προωθητικές και να προβαίνει σε δημοσκοπικές ενέργειες Οι εφαρμογές Non-FPR δεν
αποτελούν μέρος των υπηρεσιών της παρούσης, και περιλαμβάνουν εφαρμογές όπως
είναι πύλες πληρωμών, αναλυτικά στοιχεία, μάρκετινγκ και συστήματα υπηρεσιών
πελατών, τις οποίες ο ΠΕΛΑΤΗΣ ή ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να προτείνει. Σε κάθε τέτοια
περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ η ο ΠΑΡΟΧΟΣ πρέπει να έχει μία ξεχωριστή συμφωνία με τον
εκάστοτε πάροχο της Non-FPR εφαρμογής, ώστε να χρησιμοποιεί την εφαρμογή (εκτός
αν αυτή ανήκει στον ΠΕΛΑΤΗ η τον ΠΑΡΟΧΟ).
Τεχνολογικός Εξοπλισμός – Hardware.
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ μπορεί να παρέχει συγκεκριμένο τεχνολογικό εξοπλισμό(π.χ. σύστημα
πρόληψης απωλειών) ως μέρος των υπηρεσιών (Hardware). Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα
χρησιμοποιεί το Hardware μόνο σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και σύμφωνα
με την παρούσα συμφωνία, τις Φόρμες Παραγγελιών και τις λεπτομέρειες υπηρεσιών
(Documentation). Ο ΠΑΡΟΧΟΣ διατηρεί την αποκλειστική ιδιοκτησία του Hardware,
ενώ θεωρείται ότι ο εξοπλισμός χρησιδανείζεται στον ΠΕΛΑΤΗ υπό τους ειδικότερους
όρους, που καταγράφονται σε ειδική σύμβαση χρησιδανείου. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ παρέχει δια
της παρούσης στον ΠΑΡΟΧΟ και στους αντιπροσώπους του το δικαίωμα να επιθεωρούν
και να αναβαθμίζουν τον ανωτέρω τεχνολογικό εξοπλισμό(Hardware) στις
εγκαταστάσεις του κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης
προς αυτόν καθώς και να το αφαιρούν κατόπιν τερματισμό ή αναστολής της παρούσας
συμφωνίας. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί, επίσης, να διαθέτει τον εξοπλισμό προς
αναβάθμιση και να καταργεί τον τεχνολογικό εξοπλισμό κατόπιν αιτήματός του
ΠΑΡΟΧΟΥ σύμφωνα με τις εύλογες οδηγίες του. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί να ασφαλίσει
οποιοδήποτε τεχνολογικό εξοπλισμό(Hardware) έχει στην κατοχή του και να
καταβάλλει στον ΠΑΡΟΧΟ άμεσα το κόστος για να το αντικαταστήσει με νέο
Hardware, αν αυτό υποστεί βλάβη ή απώλεια που δεν προκαλείται από τον ΠΑΡΟΧΟ.

8

Υποχρεώσεις του ΠΕΛΑΤΗ.
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ α) είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση των εξουσιοδοτημένων –
προστηθέντων του διαχειριστών χρηστών (Admin Users) με την παρούσα, με τις
εκάστοτε Φόρμες Παραγγελίας και με τις ανηρτημένες κι επικαιροποιημένες
λεπτομέρειες υπηρεσιών, β) είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια, την ποιότητα και τη
νομιμότητα των δεδομένων του και των μέσων δια των οποίων απέκτησε τα δεδομένα
του, γ) είναι υπεύθυνος για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης
των περιγραφομένων στην παρούσα υπηρεσιών καθώς και για την έγκαιρη ειδοποίηση
του ΠΑΡΟΧΟΥ για οποιαδήποτε τέτοια μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση που
είναι γνωστή σε αυτόν, δ) είναι υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση των παρεχομένων
υπηρεσιών σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κατευθυντήριες
οδηγίες, και (ε) είναι υπεύθυνος για την νόμιμη χρήση οποιασδήποτε εφαρμογής εκτός
FPR.
ΆΡΘΡΟ 5:ΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ
5.1 Χρέωση Εγγραφής στο σύστημα FutureProofRetail-Πάγιο
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να καταβάλει στον ΠΑΡΟΧΟ ,άπαξ τέλος σύνδεσης και
εγκατάστασης 300,00 ευρώ, καθώς και το ποσό των 100,00 ευρώ/Μηνα για κάθε
κατάστημά του, που συνδέεται στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΠΑΡΟΧΟΥ και αποκτά
πρόσβαση στις υπηρεσίες του, όπως περιγράφονται ανωτέρω. Εφόσον ο ΠΕΛΑΤΗΣ
επιθυμεί να αυξηθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, θα προταθεί επιπλέον πάγιο κόστος
ανά μηνα ,με βάση επιπρόσθετες ανάγκες που θα προκύψουν σε τομείς φιλοξενίας
(hosting), συντήρησης-αναβάθμισης (upgrades) ενημέρωσης(updates), μηχανοργάνωσης
συναλλαγών και πληροφοριών με βασικούς κανόνες διαδικτυακής ασφάλειας,
επιτρέπεται δια της παρούσης να αυξηθεί ελεύθερα από τον ΠΑΡΟΧΟ και το ανωτέρω
τέλος εγγραφής ,μετά από έγγραφη ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ τριάντα (30) ημέρες προ
της αναπροσαρμογής του ανωτέρω τέλους.
5.2 Χρέωση συντήρησης και αναβάθμισης λογισμικού του ΠΕΛΑΤΗ

9
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να καταβάλει στον ΠΑΡΟΧΟ το ποσό των 100,00 ευρώ ανά
κατάστημα για κάθε μήνα παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών, ως τέλος συντήρησης,
αναβάθμισης , ενημέρωσης βασικής ασφάλειας δεδομένων, συστημάτων και του
λογισμικού του ΠΑΡΟΧΟΥ. Το ανωτέρω ποσό των 100,00 ευρώ προκαταβάλλεται για
κάθε 12 μήνες συνεργασίας. Η ανωτέρω χρέωση μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με
απόφαση του ΠΑΡΟΧΟΥ, εφόσον προκύψουν αυξημένες ανάγκες αναβάθμισης και
συντήρησης. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενημερώνεται εγγράφως για την επερχόμενη αύξηση του
κόστους παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών 30 ημέρες προ της αναπροσαρμογής,
διατηρεί, δε, σε αυτήν την περίπτωση το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση
αζημίως.
5.3 Χρέωση ανά εκτελεσθείσα συναλλαγή
Πέραν της ανωτέρω χρέωσης για τις υπηρεσίες συντήρησης, αναβάθμισης και
ενημέρωσης του λογισμικού και του συστήματος του ΠΕΛΑΤΗ ρητά συμφωνείται ότι
για κάθε εκτελεσθείσα συναλλαγή ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να καταβάλει στον
ΠΑΡΟΧΟ αμοιβή σε ευρώ με βάση προτεινόμενη προσφορά . Το κόστος ανά
συναλλαγή μειώνεται κλιμακωτά, όσο αυξάνεται ο αριθμός των εκτελεσθησομένων
συναλλαγών εντός μηνός ως εξής: Για τις πρώτες…. συναλλαγές το κόστος είναι ….
λεπτά του ευρώ ανά συναλλαγή ως ανωτέρω. Από τη συναλλαγή με αύξοντα αριθμό
…… μέχρι και την συναλλαγή με αύξοντα αριθμό ……. το κόστος ανά συναλλαγή είναι
λεπτά του ευρώ. Από τη συναλλαγή με αύξοντα αριθμό …….. μέχρι και την συναλλαγή
με αύξοντα αριθμό …………το κόστος ανά συναλλαγή είναι …… λεπτά του ευρώ. Από
τη συναλλαγή με αύξοντα αριθμό ………….έως …………το κόστος ανά συναλλαγή
είναι …….. λεπτά του ευρώ. Από τη συναλλαγή με αύξοντα αριθμό ……..
έως………..το κόστος ανά συναλλαγή είναι …. λεπτά του ευρώ. Από τη συναλλαγή με
αύξοντα αριθμό ……….. έως ……….. το κόστος ανά συναλλαγή είναι ….. λεπτά του
ευρώ. Από τη συναλλαγή με αύξοντα αριθμό ………. έως ………… το κόστος ανά
συναλλαγή είναι… λεπτά του ευρώ. Από τη συναλλαγή με αύξοντα αριθμό ………. και
άνω, και για όλες τις επόμενες συναλλαγές, το κόστος είναι …. λεπτά του ευρώ.

10
Ρητά συνομολογείται ότι κάθε συναλλαγή, είτε αφορούσα πάγιες αμοιβές η μέσω της
ειδικής εφαρμογής FPR τιμολογείται αυτόματα από ΠΑΡΟΧΟ η ειδικά
εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος εντέλλεται από τους
συμβαλλομένους να προβαίνει σε αυτόματη εκκαθάριση οιασδήποτε συναλλαγής, να
παρακρατά το συμφωνηθέν ποσοστό – αμοιβή του ΠΑΡΟΧΟΥ και να αποδίδει το
υπόλοιπο στον ΠΕΛΑΤΗ.

5.4 Χρεώσεις διαφημιστικού χρόνου.
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες προβολής και διαφήμισης όπως
περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσης. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ θα παρουσιάζει στον
ΠΕΛΑΤΗ πρόγραμμα διαφημίσεων και προωθητικών ενεργειών κατά περίπτωση,
εξατομικευμένο, και με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ( ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ και
του ΠΕΛΑΤΗ), τα οποία θα παράσχει ο ΠΕΛΑΤΗΣ προς τον ΠΑΡΟΧΟ με Analytics.
Στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας Whitelabel App ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει δικαίωμα στα
έσοδα από τη χρήση του διαφημιστικού χώρου όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της
παρούσης. Επιτρέπεται όμως στον ΠΕΛΑΤΗ να δεσμεύσει διαφημιστικό χώρο και
χρόνο, με σκοπό να καλύψει δικές του ανάγκες διαφήμισης. Σε αυτήν την περίπτωση ο
ΠΑΡΟΧΟΣ θα προσφέρει στον ΠΕΛΑΤΗ ειδικό πρόγραμμα διαφημίσεων και
προωθητικών ενεργειών με ευνοϊκή τιμολόγηση, ώστε από τη μία να μην ζημιωθεί ο
ΠΑΡΟΧΟΣ και από την άλλη ο ΠΕΛΑΤΗΣ να καταβάλει αντίτιμο ιδιαιτέρως
ανταγωνιστικό, για τον καθορισμό του οποίου θα συνυπολογίζονται τα δικαιώματα του
στο διαφημιστικό χώρο.
5.5 Αμοιβές και Πληρωμή.
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον ΠΑΡΟΧΟ όλες τις
αμοιβές που καθορίζονται στις Φόρμες Παραγγελίας. Ρητά συμφωνείται ότι
συμφωνημένες αμοιβές αντιστοιχούν σε διενεργηθείσες συναλλαγές ή συνδρομές,

11
β) εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν, οι υποχρεώσεις πληρωμής δεν
ακυρώνονται και οι αμοιβές που κατεβλήθησαν δεν επιστρέφονται, γ) οι υπηρεσίες,
που έχουν συμφωνηθεί να παρασχεθούν δια της παρούσης ή δι’ εντύπου φόρμας
παραγγελίας (ηλεκτρονικής ή μη), δεν ακυρώνονται εντός της συμφωνημένης διάρκειας.
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δύναται να τροποποιήσει την τιμολόγηση κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε
περιόδου ανανέωσης συνδρομής, ειδοποιώντας τον ΠΕΛΑΤΗ τουλάχιστον 30 ημέρες
πριν από την επικείμενη ανανέωση συνδρομής. Κάθε ανανέωση συνδρομής, στην οποία
ο όγκος των οποιωνδήποτε παρεχομένων υπηρεσιών έχει μειωθεί από την προηγούμενη
περίοδο συνδρομής, ενδέχεται να οδηγεί σε αναπροσαρμογή των τιμών κατά την
ανανέωση της συνδρομής χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τιμολόγηση ανά προμήθεια της
προηγούμενης περιόδου συνδρομής.
5.6. Καταβολή χρεώσεων. Καταβολή συνδρομών και κάθε είδους υπηρεσιών
αποπληρώνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω λογισμικού η εκχώρησης υπηρεσιών
εκκαθάρισης στην πηγή .Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ,σε περίπτωση μη αυτόματης αποπληρωμής
απαιτήσεων ,μπορεί να απαιτήσει προπληρωμή συνδρομών και υπηρεσιών ,
αναστέλλοντας την παροχή μελλοντικών υπηρεσιών στον ΠΕΛΑΤΗ.
5.7. Αναστολή Υπηρεσίας και διαδικασία είσπραξης.
Εάν οποιοδήποτε ποσό που οφείλει ο ΠΕΛΑΤΗΣ στον ΠΑΡΟΧΟ βάσει της παρούσας
ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας για τις Υπηρεσίες του, καθυστερεί να καταβληθεί για
οιονδήποτε λόγο ή αν ο ΠΕΛΑΤΗΣ παραβιάζει ουσιαστικά την παρούσα συμφωνία, ο
ΠΑΡΟΧΟΣ μπορεί, χωρίς περιορισμό των άλλων δικαιωμάτων και των διορθωτικών
μέτρων, να αναστείλει, άνευ προειδοποίησης τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς τον
ΠΕΛΑΤΗ μέχρις ότου αυτά τα καθυστερούμενα ποσά εξοφληθούν στο σύνολό τους. Σε
αυτή την περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί να πληρώσει στον ΠΑΡΟΧΟ το εύλογο
κόστος των διαδικασιών είσπραξης των καθυστερούμενων οφειλών,
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρου, για οφειλόμενα χρηματικά ποσά.
5.8Φόροι

12
Οι χρεώσεις του ΠΑΡΟΧΟΥ δεν περιλαμβάνουν φόρους, εισφορές, δασμούς ή
παρόμοιες κρατικές επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένων π.χ.
φόρου προστιθέμενης αξίας παρακράτησης φόρου. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι υπεύθυνος για
την καταβολή όλων των Φόρων που σχετίζονται με τις διενεργούμενες συναλλαγές. Εάν
ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει τη νομική υποχρέωση να πληρώσει ή να εισπράξει τους Φόρους για
τους οποίους ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι υπεύθυνος, θα τιμολογήσει σχετικά τον ΠΕΛΑΤΗ και
θα πληρώσει ΠΕΛΑΤΗΣ το ποσό αυτό, εκτός αν ο ΠΕΛΑΤΗΣ παράσχει στον
ΠΑΡΟΧΟ έγκυρο πιστοποιητικό φοροαπαλλαγής εκδοθέντος από την αρμόδια
φορολογική αρχή. Εξυπακούεται ότι ο ΠΑΡΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για
τους φόρους που επιβαρύνουν τον ίδιο (π.χ. φόρος εισοδήματος, φόρος ιδιοκτησίας
κ.λπ.)
5.9 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει απαιτήσεις του από ΠΕΛΑΤΗ σε τρίτους,
προμηθευτές του η σε Τραπεζικούς οργανισμούς για χρηματοδότηση η διευκόλυνση
ταμειακών ροών.
ΆΡΘΡΟ 6: PORTFOLIO
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ έχει το δικαίωμα, που του δίνεται δια της παρούσης με έγγραφη δήλωση
του ΠΕΛΑΤΗ από σήμερα και εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται με διάταξη νόμου ή με
συμβατικό όρο του ΠΕΛΑΤΗ, να αναφέρει και να παρουσιάζει το «έργο» στο
πελατολόγιο του, ως υλικό εκτελεσμένων έργων (portfolio), πάντα με θετική προβολή
και σε καμία περίπτωση προβάλλοντας εσωτερικές πληροφορίες που αφορούν τον
ΠΕΛΑΤΗ και τις εργασίες του.
ΆΡΘΡΟ 7:ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης της εχεμύθειας και της
εμπιστευτικότητας πληροφοριών, εμπορικών μυστικών, επιχειρησιακών σχεδίων ή
οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων, εγγράφων ή πληροφοριών, που τυχόν σχετίζονται με το

13
περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων του ΠΕΛΑΤΗ, τις δραστηριότητες, τον εξοπλισμό
και τις εγκαταστάσεις του ΠΕΛΑΤΗ ή άλλων συγγενών του εταιρειών και επιχειρήσεων.

ΆΡΘΡΟ 8:ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ τηρεί κανόνες πολιτικής ασφαλείας εναρμονισμένους με τις, εκάστοτε εν
ισχύι, επιταγές της Κοινοτικής και της Εθνικής νομοθεσίας, απασχολεί επαρκώς
καταρτισμένο προσωπικό και είναι σε θέση να πιστοποιήσει ότι οι υπηρεσίες του
παρέχονται με ασφάλεια, διά της χρήσεως προγραμμάτων διεθνούς φήμης, εγνωσμένης
αξίας και εμπιστευτικότητας , χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο διαρροής ή υποκλοπής τη
βάση δεδομένων του πελάτη και τις πληροφορίες, που εμπεριέχονται σ αυτήν. Ο
ΠΑΡΟΧΟΣ φέρει ευθύνη μόνο σε περίπτωση δημιουργίας συνθηκών παραβίασης
προσωπικών δεδομένων εκ σφάλματος ή πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων των
συνεργατών και του προσωπικού της.
9.ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί σε ασφαλή χώρο κάθε
εμπιστευτικό έγγραφο, υλικό ή πληροφορία του ΠΕΛΑΤΗ.
10.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
10.1 Προσωπικά Δεδομένα ΠΕΛΑΤΗ
Κάθε πληροφορία που περιέρχεται στους συμβαλλομένους κατά την εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης, και αφορά την επιχειρηματική οργάνωση, τις μεθόδους
(οικονομικές και εμπορικές), τα οικονομικά τους στοιχεία, τα στοιχεία των Πελατών
τους, καθώς και κάθε άλλη συναφής πληροφορία, είναι εμπιστευτική και
αντιμετωπίζεται ως τέτοια. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να εξασφαλίσουν το
απόρρητο των πληροφοριών αυτών και έναντι των υπαλλήλων, συνεργατών ή
προστηθέντων τους. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, για τη διασφάλιση του απορρήτου

14
των εμπορικών , επαγγελματικών και προσωπικών δεδομένων του ΠΕΛΑΤΗ , τηρώντας
τη σχετική και κατάλληλη για την περίπτωση Πολιτική Ασφαλείας των δεδομένων
αυτών. Η ανωτέρω πολιτική περιλαμβάνει μέτρα για την παρεμπόδιση της πρόσβασης,
της χρήσης, της τροποποίησης ή της αποκάλυψης των δεδομένων του ΠΕΛΑΤΗ από το
προσωπικό του ΠΑΡΟΧΟΥ εκτός α) αν αυτό γίνεται προκειμένου να αναπτύσσονται
και να παρέχονται οι υπηρεσίες και να προλαμβάνονται προβλήματα τεχνικής φύσης
από τον ΠΑΡΟΧΟ, β) εάν υποχρεούται ο ΠΑΡΟΧΟΣ σε αυτό συμμορφούμενος με την
ισχύουσα νομοθεσία, ή γ) εφόσον παρέχει έγγραφη συναίνεση γι’ αυτό ο ΠΕΛΑΤΗΣ.
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ είναι υπεύθυνος για την τήρηση των ανωτέρω από το προσωπικό του και
τους λοιπούς προστηθέντες του. Επίσης ο ΠΑΡΟΧΟΣ υποχρεούται να συμμορφώνεται
με όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας συμφωνίας, εκτός εάν ειδικώς
ορίζεται διαφορετικά στο παρόν.
10.2Εχεμύθεια
Η υποχρέωση εχεμύθειας εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λύση της Σύμβασης αυτής.
10.3 Προσωπικά Δεδομένα Τελικών Χρηστών – Καταναλωτών
Κατά την εκτέλεση της παρούσης συμβάσεως ο ΠΑΡΟΧΟΣ συλλέγει προσωπικά
δεδομένα τελικών χρηστών – καταναλωτών με σκοπό την βέλτιστη και τάχιστη παροχή
των ανωτέρω τεχνολογικών υπηρεσιών διενέργειας λιανικών συναλλαγών. Τα ανωτέρω
προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τοποθεσία του τελικού χρήστη,
μία εικόνα της επιλογής του, διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου καθώς και
την καταναλωτική του συμπεριφορά, όπως αυτή προκύπτει από τη χρήση της ειδική
εφαρμογής (Mobile App). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται μετά από έγγραφη, ρητή
συναίνεση του καταναλωτή (υποκειμένου των δεδομένων), η οποία επικαιροποιείται
σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τυχόν
επεξεργασία και διαβίβαση των ανωτέρω δεδομένων σε τρίτους εκτελείται μόνο μετά
από τη λήψη ειδικής δήλωσης – φόρμας συναίνεσης, η οποία είναι προσβάσιμη κάθε
στιγμή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

15
ο ΠΑΡΟΧΟΣ διαβιβάζει, κατά τα ανωτέρω, στον ΠΕΛΑΤΗ ανωνυμοποιημένη και
στατιστικά επεξεργασμένη πληροφορία σε σχέση με την καταναλωτική συμπεριφορά
των τελικών χρηστών.
Στο πλαίσιο της υπηρεσίας Whitelabel App ο ΠΕΛΑΤΗΣ συλλέγει προσωπικά δεδομένα
τελικών χρηστών – καταναλωτών. Τα δεδομένα συλλέγονται δια της εγγραφής και
χρήσης της εφαρμογής FPRWhiteLabel με σκοπό την βέλτιστη και τάχιστη παροχή
τεχνολογικών υπηρεσιών διενέργειας λιανικών συναλλαγών. Σε αυτήν την περίπτωση ο
ΠΑΡΟΧΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων,
ο δε ΠΕΛΑΤΗΣ δεσμεύεται ότι σε εκτέλεση της παρούσης σύμβασης θα διαβιβάσει, εάν
χρειασθεί, προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζοντας ότι έχει λάβει έγγραφη, ειδική
συναίνεση προς τούτο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό 679/2016 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να διαβιβάσει
περαιτέρω τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, ενώ ουδέποτε πρόκειται να αποκαλύψει σε
τρίτους επιχειρηματικές πρακτικές και επιχειρηματικά μυστικά, που συνδέονται με τα
ανωτέρω δεδομένα.

10.4 Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ή τρίτα μέρη μπορούν να διαθέτουν προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων
κατασκευαστών, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των εφαρμογών μη FPR
(NonFutureProofRetailApplications) και των υπηρεσιών παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών. Οποιαδήποτε απόκτηση από τον ΠΕΛΑΤΗ παρόμοιων προϊόντων ή
υπηρεσιών, και οποιαδήποτε ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του ΠΕΛΑΤΗ και
οποιουδήποτε προμηθευτή, προϊόντος ή υπηρεσίας μη FPR, αφορά αποκλειστικά τον
ΠΕΛΑΤΗ και τον πάροχο της μη FPR εφαρμογής. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν εγγυάται και δεν
υποστηρίζει εφαρμογές μη FPR ή άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες μη FPR, ανεξάρτητα από
το αν αυτά ορίζονται από τον ΠΑΡΟΧΟ ως “πιστοποιημένα” ή όχι, εκτός εάν ρητώς
προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα ή σε ειδική Φόρμα Παραγγελίας.

16
10.5 Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ επιλέξει να χρησιμοποιήσει μια μη FPR εφαρμογή στο πλαίσιο
της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, τότε σε αυτήν την περίπτωση παραχωρεί στον
ΠΑΡΟΧΟ την άδεια να επιτρέπει στην μη FPR εφαρμογή και στον πάροχο της να έχουν
πρόσβαση σε δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ, όπως απαιτείται για τη διαλειτουργικότητα
αυτής της μη FPR εφαρμογής. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
αποκάλυψη, τροποποίηση ή διαγραφή των δεδομένων του ΠΕΛΑΤΗ που προκύπτουν
από την πρόσβαση αυτής της μη FPR εφαρμογής ή του παρόχου της εκτός αν αυτό
προκληθεί από τον ίδιο τον ΠΑΡΟΧΟ ή τους προστηθέντες υπαλλήλους του.

ΆΡΘΡΟ 11:ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν έχει καμία ευθύνη εάν το λογισμικό, τα συστήματα, το εντός αυτών
πληροφοριακό υλικό, τα εμπορευόμενα προϊόντα και οι υπηρεσίες του ΠΕΛΑΤΗ
,καταπατούν πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Στην περίπτωση αυτή η ευθύνη είναι
εξολοκλήρου του ΠΕΛΑΤΗ και σε περίπτωση που ο ΠΑΡΟΧΟΣ πληροφορηθεί ότι
συντρέχει τέτοια περίπτωση, η παρούσα σύμβαση λύεται ως καταγγελθείσα από τον
ΠΕΛΑΤΗ. Στην περίπτωση αυτή, ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να αποκαταστήσει κάθε ζημία
που υπέστη ή θα υποστεί ο ΠΑΡΟΧΟΣ από την έκθεση του λόγω του μη νόμιμου
υλικού, που της παρέδωσε ο ΠΕΛΑΤΗΣ καθώς επίσης και να καλύψει αδιαμαρτύρητα
κάθε δαπάνη που θα κάνει ο ΠΑΡΟΧΟΣ, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν έχει καμία
ευθύνη για το υλικό, που παρέδωσε ο ΠΕΛΑΤΗΣ σε αυτήν.
ΆΡΘΡΟ 12:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡOΧΟΥ
OΠΑΡΟΧΟΣ παρέχει τις προαναφερθείσες υπηρεσίες υπό την προϋπόθεση έγκαιρης
εξόφλησης των χρεούμενων υπηρεσιών από τον ΠΕΛΑΤΗ σύμφωνα με τους όρους του
άρθρου 5 της παρούσης και υπό την προϋπόθεση ορθής χρήσης του χρησιδανειζομένου
εξοπλισμού, των συστημάτων και υπηρεσιών του, όπως η ορθή χρήση περιγράφεται

17
στην παρούσα, τις Φόρμες Παραγγελίας και τις ανηρτημένες λεπτομέρειες υπηρεσιών
(Documentation)ΛΙΝΚ. Οι υπηρεσίες του ΠΑΡΟΧΟΥ είναι διαθέσιμες 7 ημέρες την
εβδομάδα και 24 ώρες την ημέρα, εκτός από τις περιπτώσεις αναβάθμισης και
συντήρησης του συστήματος, για τις οποίες ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα λαμβάνει έγκαιρη, έγγραφη
προειδοποίηση. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ δεν ευθύνεται για δυσλειτουργίες ή ολική διακοπή της
λειτουργίας του συστήματος, που οφείλονται σε ανώτερη βία ή σε σφάλματα και
παραλείψεις του ΠΕΛΑΤΗ ή συνεργατών του ΠΕΛΑΤΗ. Σε περίπτωση διακοπής των
παρεχομένων υπηρεσιών ο ΠΑΡΟΧΟΣ ευθύνεται μόνο για τα σφάλματα και τις
παραλείψεις των προστηθέντων του.
ΆΡΘΡΟ 13: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
13.1Ακυρότητα Όρου Σύμβασης
Ακυρότητα τινός όρου ή μέρους αυτού δεν επιφέρει ακυρότητα άλλου όρου ή της
Σύμβασης ή μέρους αυτής. Οι λοιποί όροι παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως
τα έννομα αποτελέσματα τους και τα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε να
αντικαταστήσουν τους τυχόν άκυρους όρους με έγκυρους , παραπλήσιου, κατά το
δυνατό, περιεχομένου.
13.2Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε για
την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από αυτήν ορίζονται κατ’
αποκλειστικότητα τα Δικαστήρια της Αθήνας.
13.3Τροποποίηση της Σύμβασης
Οι όροι της παρούσας σύμβαση δύναται να τροποποιηθούν μόνο με έγγραφη συμφωνία
των συμβαλλόμενων μερών. Οποιαδήποτε έγγραφη τροποποίηση επισυνάπτεται στην
παρούσα ως αναπόσπαστο μέρος της.
13.4Ενδοσυμβατική Ευθύνη

18
Δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί ευθύνη στον ΠΑΡΟΧΟ και το προσωπικό του, η οποία
να αφορά προβλήματα, που τυχόν δημιουργούνται εξ’ αιτίας της ποιότητας του
μηχανολογικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού του ΠΕΛΑΤΗ, είτε των παρεμβάσεων των
υπαλλήλων του ΠΕΛΑΤΗ στον εν γένει αυτό εξοπλισμό του, ο οποίος μπορεί να αφορά
και το SOFTWARE και το HARDWAREτου εξοπλισμού αυτού. Ο ΠΑΡΟΧΟΣ
ευθύνεται μόνο σε περίπτωση απόδειξης αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ ζημίας του
ΠΕΛΑΤΗ και πράξεων ή παραλείψεων των στελεχών και του προσωπικού της.
13.5Αλληλογραφία
Κάθε γνωστοποίηση μεταξύ των συμβαλλομένων που προβλέπεται ή απορρέει από το
παρόν ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητά σ’ αυτό πρέπει να γίνεται με έγγραφο,
συμπεριλαμβανομένων σ’ αυτά και του τηλεομοιοτυπικού μηνύματος ή μηνύματος μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
Εις πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε τέσσερα αντίγραφα, ανεγνώσθη,
υπεγράφη, έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα όμοιο υπογεγραμμένο αντίτυπο.

Οι Συμβαλλόμενοι
Για την Εταιρεία
Ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος
ΧΧΧ